Geen producten (0)

Voorwaarden

 

 

Voorwaarden Inhoud:

Artikel 1 - Wie zijn wij

Artikel 2 - Het aanbod

Artikel 3 - Garantie

Artikel 4 - Online aankopen

Artikel 5 - Sancties voor niet-betaling

Artikel 6 - Klachtenregeling

Artikel 7 - Herroepingsrecht

Artikel 8 - Privacy

Artikel 9 - Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Artikel 10 - Levering en uitvoering

Artikel 11 - Wijziging voorwaarden

Artikel 12 - Bewijs

Artikel 13 - De prijzen

Artikel 14 - Geschillen - Bevoegde rechter

 

Artikel 1) Wie zijn wij

De hier genoemde webwinkel(Pro at home) http://www.pro-at-home.be

komt tot stand door:

Eenmanszaak Verstraeten

Maatschappelijke zetel: Kazernelaan 227A 3530 Houthalen-helchteren (België)

BTW BE0699314768

Tel: 0032(0)474477107 fax: 0032(0)11756256

Mail: info@pro-at-home.be

Artikel 2- Het aanbod

Pro at home bied hun klanten de mogelijkheid om bouwspecialiteiten online aan te kopen. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit ons webshop assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Pro at home. De klant aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop) voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod is vrijblijvend. Pro at home is gerechtigd het aanbod te wijzigen en of aan te passen. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden webshop pro at home niet. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Pro at home kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Alle aangebod produkten bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: - de prijs inclusief BTW of taxen, belastingen.

- de eventuele kosten van verzending.

- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.

- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht zie: artikel 7 - elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in: -Belgie -luxemburg -Nederland -Duitsland

Artikel 3 - Garantie

Alle informatie die via de techische fiches worden verspreid is louter informatief, zonder nadelige erkenning, noch enige andere garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van onze producten, binnen de grenzen van onze algemene voorwaarden. De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische fiches raadplegen, een exemplaar hiervan is beschikbaar via:

- deze webshop (Pro at home)

- op eenvoudige aanvraag via mail Wettelijke garantie (enkel voor consumenten) Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Er wordt enkel garantie gegeven op de product kwaliteit, niet op de uitgevoerde werken met deze producten. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met Pro at home klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Pro at home. Elk gebrek dient binnen een termijn van 24h na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De commerciële en/of wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. Pro at home is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Pro at home is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Pro at home. Pro at home is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. De garantie is niet overdraagbaar naar derden.

Artikel 4 - Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het webshop pro at home assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Pro at home. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: Zie de betaalmethodes vermeld in webshop en afhandeling betaling. De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Pro at home. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Pro at home te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 5 - Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Pro at home beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Pro@home zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 6 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.(binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Pro@home,

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Pro@home. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Pro@home, zal Pro@home naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 7 - Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan Pro@home mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met Pro at home via mail: info@pro-at-home.be of tel 0032(0)474477107 De goederen dienen dan voor het verstrijken van een termijn van 14 dagen na de dag waarop hij of zij aan pro at home kenbaar heeft gemaakt van zijn beslissing op recht van zijn of haar herroepen, heeft meegedeeld de goederen (op hun eigen kosten terug bezorgen). In dien dit niet gebeurd in dit termijn is de koop een feit Adres van terug bezorging:Pro at home Kazernelaan 227A, 3530 Houthalen-Helchteren (Belgie)

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Zullen in geen geval worden teruggenomen:

- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen

- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd.

- ingekleurde artikelen.

- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 8 - Privacy

Pro at home verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Pro@home toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Pro@home bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat pro@home uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat per mail aan te vragen op het hierna vermelde mail adres: info@pro-at-home.be

Artikel 9 - Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Pro at home om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 10 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Pro at home zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.De consument heeft geen recht op een schadevergoeding Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. In geval van ontbinding van een artikel zal Pro at home het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 - Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van pro at home. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Pro at home kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 12 - Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 13 - De prijzen

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van - veranderingen in btw-tarieven Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk en zetfouten. Voor de gevolgen van druk en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk en zetfouten is Pro at home niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 14 - Geschillen 

Bevoegde rechter Overeenkomsten tussen de ondernemer Pro at home en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het belgisch recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

Facebook Twitter

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.